Regulamin Wakeparku

KORZYSTANIE Z WYCIĄGU.

 1. Użytkownik korzysta z Wyciągu na własną odpowiedzialność. W czasie korzystania z wyciągu do wakeboardingu użytkownik jest narażony na wystąpienie kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Korzystanie z Wyciągu związane jest z ryzykiem sportowym, wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. W granicach ryzyka sportowego za wynikłe urazy Właściciel nie odpowiada.
 4. Z Wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 5. Korzystanie z Wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.
 7. Jeśli użytkownik korzysta z Urządzeń Wakeparku usytuowanych na linii przepływu między słupami Wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz z należytą ostrożnością. W przypadku korzystania z Urządzeń Wakeparku w sposób niezgodny z Regulaminem lub nieprawidłowy obsługa Wyciągu może odmówić dalszego korzystania z Wyciągu przez użytkownika, bez zwrotu opłaty za bilet.
 8. W nadzwyczajnych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu) obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z Wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionego biletu. Czas korzystania z Wyciągu w innym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.

SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU.

 1. Do uprawiania wakeboardu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Właściciela.
 2. Obsługa Wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, że sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z Wyciągu, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania na wadliwym sprzęcie z Wyciągu przez użytkownika.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYCIĄGU.

 1. Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej i kasku.
 2. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
 3. Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 4. W przypadku gdy na drodze znajduje się przeszkoda, której nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej lub holownika należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 5. Z Wyciągu nie można korzystać w deskach ze statecznikami (finami).
 6. W razie upadku należy natychmiast poprzez podniesienie ręki oznajmić, że nie doszło do kontuzji/awarii sprzętu, następnie należy podpłynąć pod linkę holowniczą i przygotować się do ponownego startu z wody. Gotowość do starty należy oznajmić poprzez ponowne podniesienie ręki.
 7. Nie należy wchodzić na przeszkody Wakeparku lub zbliżać się do nich, jeżeli w miejscu lądowania znajduje się inny użytkownik, pływający lub w przypadku innego zagrożenia.
 8. W razie wątpliwości należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 1. Użytkownik pokryje wszystkie koszty organizacji ewentualnej akcji ratowniczej poniesione przez Własciciela w związku z wypadkiem użytkownika podczas korzystania z Wyciągu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.